• Grensoverschrijdend gedrag

  Wat valt er onder ongewenste omgangsvormen?

  Wat kun je als ongewenst gedrag/omgangsvorm zien en waar moet je aan denken. Hieronder volgt de definitie en uitingen die kunnen horen bij de diverse soorten ongewenst gedragingen/omgangsvormen;

  Seksuele intimidatie
  Alle handelingen en uitlatingen in de seksuele sfeer, die in het kader van de sportbeoefening of onze organisatie plaatsvinden en door degene op wie ze gericht zijn als ongewenst worden beschouwd. Seksuele toenadering en herhaalde seksuele toenadering na afwijzing (ook in gevallen van aanvankelijke acceptatie). Aandringen op seksuele activiteiten, waarbij een beloning in het vooruitzicht wordt gesteld. Of dwang tot seksuele activiteiten door middel van bedreiging of straf. Aanranding of verkrachting.

  Agressie en geweld
  Voorvallen waarbij een persoon psychisch en / of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen.

  Discriminatie
  Tussen personen op grond van levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid en de burgerlijke staat (gehuwd of ongehuwd).

  Intimidatie
  Vrees aanjagen en bedreigingen door woord en/of gebaar.

  Treiteren/pesten/bedreigingen
  Dit zijn negatieve communicatieve handelingen die meestal tegen één persoon gericht zijn (afkomstig van één of meerdere personen) en die gedurende een lange tijd frequent plaatsvinden.

  Sociale media
  Het pesten, bedreigen, intimideren kan ook via social media plaatsvinden.

  Een pestprotocol op onze vereniging

  Wat is een pestprotocol?
  Een pestprotocol is een verklaring van bestuur, trainers, leiders, ouders en spelers, waarin is vastgelegd dat we pestgedrag bij VV Spijkenisse niet accepteren en volgens een bepaalde werkwijze aanpakken.

  Is pesten een probleem?
  Pesten is een wezenlijk en groot probleem. Pestgedrag vind je bij kinderen van alle leeftijden. In alle bevolkingsgroepen.

  Wat is pesten?
  Het is belangrijk oog te hebben voor het onderscheid tussen pesten en plagen.

  Plagen is vaak een incidenteel, onbezonnen en spontaan negatief gedrag. M.a.w. het is eerder een onschuldige eenmalige activiteit waarbij humor een rol kan spelen. Het herhaaldelijk en langdurig karakter ontbreekt hier. Het plagen speelt zich af tussen twee( kinderen of groepen) min of meer gelijken.

  Wanneer een speler echter gepest wordt, betekent dit dat hij continue het slachtoffer is van pesterijen. Een speler wordt getreiterd of gepest als hij of zij herhaaldelijk en langdurig blootstaat aan negatieve handelingen verricht door één of meer personen. Wat hij ook doet, het is nooit goed. Het pesten speelt ook niet tussen twee gelijken, maar de onmacht van het slachtoffer staat tegenover de macht van de pester.

  Waarom wordt er gepest?
  Pesten is een vorm van agressie en als je weet waar de oorzaak ligt, kun je pestgedrag veranderen. Oorzaken van pestgedrag zijn onder meer: het willen verkrijgen van aanzien, een demonstratie van macht, het afreageren van frustratie, of communicatie waarbij nog niet is geleerd wat acceptabel is. Het pestprobleem draait niet alleen om de pester en het gepeste kind. Op de achtergrond is er een zwijgende groep kinderen bij betrokken. Zij vormen het publiek voor de pester, waaraan hij zijn succes afmeet. Er zijn echter ook kinderen die pesten afkeuren, maar zich er niet mee bemoeien.

  Wat zijn de gevolgen van pesten?
  In de eerst plaats een beschadigd kind. De slachtoffers van pesten kunnen op de lange duur hiervan blijvende schade ondervinden. In de tweede plaats natuurlijk ook de ouders. Zij worden er dagelijks mee geconfronteerd. In de derde plaats heeft de leider/trainer de groep (pester(s) en gepeste kinderen) in het voetbalteam. Hierbij draagt hij of zij de verantwoordelijk voor de veiligheid van alle kinderen die aan hem zijn toevertrouwd.

  Is pestgedrag te tolereren?
  Nee, pestgedrag is niet te tolereren. Niemand mag de ogen sluiten voor pestgedrag. Niemand mag aan de kant blijven staan. Om deze reden heeft het bestuur van VV Spijkenisse het pestprotocol in het leven geroepen. D.w.z. een verklaring van bestuur, trainers, leiders, ouders en spelers, waarin is vastgelegd is dat men het pestprobleem bij de voetbalvereniging volgens een bepaalde werkwijze aanpakt.

  Het stappenplan om pestgedrag in te dammen:
  Pestgedrag wordt gesignaleerd en wordt vervolgens gemeld bij een van de drie vertrouwenscontactpersonen

  Misbruik, pesten, maar ook discriminatie of geweld kunnen helaas nooit voor 100% worden voorkomen maar als bestuur van Voetbalvereniging Spijkenisse willen wij alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de kans hierop binnen onze vereniging zo klein mogelijk is.